Proiectul

Photo Romania International Festival

REZUMATUL PROIECTULUI

Foto România 2015 își propune să încurajeze mobilitatea artiștilor și a operelor lor în domeniul fotografiei, prin dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și Norvegia. Fotografia a devenit astăzi una dintre cele mai comune hobby-uri, dar una dintre formele cele mai neapreciat de artă. În România, fotografii aclamat internaționale și fotografi români restante sunt necunoscute publicului larg. Publicul nu a fost expus la expoziții de fotografie și evenimente. Foto România 2015 își propune să aducă fotografiei mai aproape de oameni, pentru a încuraja participarea culturală și mobilitatea internațională a artei.

În acest sens, proiectele răspunde nevoii de diversificare și dezvoltare a ofertei culturale la nivel național și local. Unul confirmat de Euro-barometru cultural european Valori 2013, potrivit căruia 21% dintre respondenții români au vizitat o expoziție în ultimul an, comparativ cu 37% media UE. În plus 30% dintre cei care au răspuns au menționează lacul de alegeri și calitatea slabă a celor existente, ca principalul motiv pentru care nu participă la activități culturale, în timp ce la nivel mediu acest lucru a fost menționa doar cu 10% dintre europeni.

România fotografie 2013 ce să schimbe acest lucru, dorim sa aducem fotografierea aproape de oameni, dorim sa cream evenimente mari si inovatoare, dorim sa caseta de prezentare mondial recunoscut proiect de fotografie și de a oferi publicului posibilitatea de a interactiona cu fotografi aclamat internaționale prin intermediul workshop-uri, expoziții și evenimente speciale.

important de reținut este contribuția proiectului spre locală Strategia de dezvoltare culturală 2020 în contextul cererii Cluj-Napoca pentru Capitala Culturală Europeană. În acest sens, proiectul de sprijinire a accesului public la cultură prin organizarea de 53 de expoziții din care 24 internaționale; să încurajeze creația culturală prin ateliere de artiști, concursuri și expoziții activități de producție; contribuie la internaționalizarea scenei culturale prin expoziții internaționale, ateliere și conferințe; și contribuie spre educația artistică a comunității. Proiectul se adresează artiștilor, creatorilor, organizații și amatori de artă din țările Mecanisme SEE, țările vecine și România. Ne așteptăm la o participare de: 50 artiști (68 fiind de afișare) formează cel puțin 10 țări ca parte a 55 de expoziții în România și 2 expoziții în Norvegia; 3 organizații culturale din România și 6 din țările participante la proiect (inclusiv partenerii), 100.000 de participanți (cel puțin 15%), 600 internationale de participanți la activități educaționale.

Proiectul a fost dezvoltat impreuna cu Nordic Festivalul de lumini în Kristiansund, Norvegia. Proiectul a fost dezvolta ca o inițiativă comună de a crește mobilitatea artiștilor între cele 2 țări și să testeze rezultatele pozitive ale unei astfel de cooperări în perspectiva aplicării proiectului o colaborare în cadrul programului Europa creativă. Scopul principal al parteneriatului este de a promova dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări, pentru a sprijini schimbul de bune practici de caz și de cunoștințe și de a crea o platformă pentru cooperarea viitoare în domeniul fotografiei.

PROJECT SUMMARY

Photo Romania 2015 aims to encourage the mobility of artists and their works in the field ofphotography, through developing bilateral relations between Romania and Norway. Photography has become today one of the most common hobbies, but one of the most unappreciated forms of art. In Romania, international acclaimed photographers and outstanding Romanian photographers are unknown to the general public. The public has not been exposed to photography exhibitions and events. Photo Romania 2015 aims to bring photography closer to people, to encourage cultural participation and international mobility of art.

In this regard, the projects answer the need of diversification and development of the cultural offer at national and local level. One confirmed by Euro-barometer European Cultural Values 2013, according to which 21% of the Romanian respondents have visited an exhibition in the last year, compared to 37% EU average. Moreover 30% of the responders have mention the lake of choices and the poor quality of those existing as the main reason for not participating in cultural activities, while on average level this was mention only by 10% of Europeans.

Photo Romania 2013 what to change this, we want to bring photography close to people, we want to create large and innovative events, we want to showcase world recognized photography project and to offer the public the opportunity to interact with international acclaimed photographers through workshops, exhibitions and special events.

Worth mentioning is the project contribution towards the local Cultural Development Strategy 2020 in the context of Cluj-Napoca application for European Cultural Capital. In this regard the project support public access to culture through organizing 53 exhibitions out of which 24 international ones; encourage cultural creation through artists workshops, contests and exhibitions production activities; contributes to the internationalization of the cultural scene through international exhibitions, workshops and conferences; and contributes toward the artistic education of the community. The project is addressed to artists, creators, organizations and art amateurs from EEA Mechanisms countries, neighborhood countries and Romania. We expect a participation of: 50 artists (68 being display) form at least 10 countries as part of 55 exhibitions in Romania and 2 exhibitions in Norway; 3 cultural organizations from Romania and 6 from the project countries (including the partners), 100.000 participants (at least 15% internationals), 600 participants at educational activities.

The project has been developed together with Nordic Lights Festival in Kristiansund, Norway. The project has been develop as a common initiative to increase artist mobility between the 2 countries and test the positive outcomes of such a cooperation in the perspective of applying for o collaboration project under Creative Europe Program. The main purpose of the partnership is to foster the development of bilateral relations between the two countries, to support the exchange of good case practices and knowledge and to create a future platform for cooperation in the field of photography.